برد های کنترلی

برد فریزر

مناسب برای یخچال و فریز تک

برد کمبی COMBI

برای راه اندازی یخچال های COMBI (یخچال و فریز در یک بدنه) می باشد

مجد الکترونیک

از طراحی تا تولید همراه شما