موتور فن ها

موتور فن 1550

دور موتور : 1550 RPM

محل مصرف : پشت یخچال

جهت خنک سازی کمپرسور

موتور فن 2880

دور موتور : 2880 RPM

محل مصرف : درون کابین یخچال

گردش هوای داخل کابین یخچال

موتور فن 2520

دور موتور : 2520 RPM

محل مصرف : پشت یخچال و داخل کابین

جهت خنک سازی کمپرسور یا گردش هوای کابین یخچال

مجد الکترونیک

از طراحی تا تولید همراه شما